RST  พร้อมให้บริการดังนี้

 

 1. การนำเข้าเพื่อจำหน่าย เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการทำความสะอาดจากต่างประเทศ แบ่งลักษณะของกลุ่ม ดังนี้

        1.1 นำเข้าจากประเทศจีนโดยนำเข้าเครื่องมือ,อุปกรณ์และแผ่นขัดซึ่งเน้นคุณภาพที่ดีที่สุดโดยใช้มาตราฐานยุโรปหรือ

            อเมริกาและสิ่งที่นำเข้ามา ต้องเหมาะสมสำหรับจำหน่าย และใช้ภายในประเทศ

        1.2 นำเข้าจากประเทศกลุ่มยุโรปหรืออเมริกา ซึ่งเน้นเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ซึ่งในจีนหรือไทยยังไม่

            สามารถผลิตได้

2. การสั่งผลิต (นอกเหนือจากที่โรงงานมีจำหน่าย)

        2.1 สั่งผลิตจากประเทศจีน และนำเข้ามาจำหน่าย

 

        2.2 สั่งผลิตในประเทศไทย และนำมาจำหน่าย    

 

                                    3. รับสั่งผลิตจากลูกค้า และนำเข้าในกรณีที่มีลูกค้าสั่งทำจำนวนมาก ทางบริษัทฯ จะเป็นตัวแทนสั่งผลิตและนำเข้าให้ลูกค้า

 

                                    4. รับสั่งซื้อ หรือเป็นตัวแทนสั่งซื้อให้ลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อของแต่สินค้าของบริษัทฯ ไม่มีผลิต หรือไม่มีจำหน่าย

                                       ทางบริษัทฯ จะต้องไปสั่งซื้อผ่านตัวแทนรายอื่นๆ เพื่อนำมาจำหน่ายให้ลูกค้า

 

                                    5. บริการซ่อม-จำหน่ายและบำรุงรักษาโดยสินค้าที่เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ทางบริษัทฯจะต้องรับประกันซึ่งจะต้องมีฝ่ายบริการ

                                       และอะไหล่สำรองไว้เพื่อบริการลูกค้า รวมถึงอะไหล่สำรองอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ ในกรณีที่สินค้าชำรุด